BİRİMİN ADI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BİRİM Gözlem ve Değerlendirme Komisyonu
Üst Yönetici/Yöneticileri Merkez Müdürü/Merkez Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Bu komisyon merkezimizde yürütülen ve yürütülecek olan bilimsel gözlemlerin planlanması, düzenlenmesi ve takibine yönelik planlamaların yapılmasından sorumludur. Dört (4) üyeden oluşan Gözlem ve Değerlendirme Komisyonu Merkez Yönetim Kurulu’nca seçilir ve iki (2) yıllık süre ile görevlendirilir. Komisyonun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.
1 Gözlem taleplerinin karşılanmasına yönelik ölçütler belirlemek,
2 Gözlem proje başvuru dönemlerini belirlemek ve gözlem proje çağrı duyurularını yapmak,
3 Gözlem başvuruları için gözlem başvuru formları oluşturmak,
4 Gözlem proje önerilerini değerlendirmek ve uygun bulunan projeler için gözlem günü tahsisi yapmak ve sonuçları duyurmak,
5 Gözlem sonu raporlarını izlemek ve takip edilmesini sağlamak,
6 Her gözlem dönemi için haftalık yeni gözlem gruplarını oluşturmak ve buna yönelik gerekli duyuruları (web/e-mail/pano vb.) yapmak,
7 Gözlem gruplarının oluşturulmasına yönelik ilkeleri ve gözlemcilerin uyması gereken kuralları belirlemek,
8 Gözlem grupları için gece gözlem sorumlularını belirlemek,
9 Gözlemlere çıkacak gözlemcileri bölüm panosu, web sayfası ve e-posta aracılıyla duyurmak,
10 Gözlem gruplarının durumunu takip etmek ve gerektiğinde gözlem sorumlularından rapor talep etmek,
11 Merkeze gelen diğer gözlem öneri, teklif veya talepleri değerlendirmek ve karara bağlamak,
12 Gözlem ve projelere ilişkin altı aylık faaliyet raporlarını (Temmuz ve Aralık ayında) merkez müdürlüğüne bildirmek,
13 Gözlemlerin arşivlenmesi ile ilgili her türlü düzenlemeyi sağlamak ve Komisyon’un görevlendireceği bir elemanın sorumluluğunda yürütülmesini sağlamak,
14 Gözlem projesi tahsis edilmeyen geceler için sürekli olarak (rutin) gözlenecek cisimleri belirlemek, takibini sağlamak ve sonuçların yayınlanması için bir ekip oluşturmak,
15 Merkez gözlem verilerinden üretilen bilimsel yayınları takip etmek ve merkez müdürlüğüne bildirmek,
16 Gözlemci konutlarının kullanımına yönelik her türlü düzenlemeyi yapmak,
17 Havanın tamamen kapalı olduğu gecelerde gözlem prosedürünün işleyişini belirlemek (gözlemcilere gözlem verisi işleme ve analizi gibi konularda eğitim ve uygulamalı çalışmalar yaptırılmasına yönelik planlamalar vb),
18 Merkez müdürlüğünce belirlenmiş gözlemlerle ilişkili ek görevleri yerine getirmek.