BİRİMİN ADI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BİRİM Eğitsel ve Popüler Etkinlikler Düzenleme Komisyonu
Üst Yönetici/Yöneticileri Merkez Müdürü/Merkez Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Komisyon, merkezimizde düzenlenen/düzenlenecek gökbilim okulu, halk günleri, özel etkinlikler, okul ziyaretleri, randevulu etkinlikler ve yaz okulları gibi halka açık etkinliklerin planlanmasından sorumludur. Dört (4) üyeden oluşan “Eğitsel ve Popüler Etkinlikler Düzenleme Komisyonu” Merkez Yönetim Kurulunca seçilir ve 2 yıllık süre ile görevlendirilir. Komisyon yıllık olarak planlanan etkinlikler (halk günleri, özel etkinlikler ve yaz okulları) için yılda dört (4) kez, aylık olarak düzenlenen etkinlikler (gökbilim okulu ve okul ziyaretleri) için ise ayda bir (1) kez toplanır. Komisyonun temel görevleri aşağıda listelendiği gibidir;
1 Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesine yapılan okul ziyaretlerini organize etmek,
2 Ziyaret talebinde bulunan okullar için randevu oluşturulmasına yönelik düzenlemeyi sağlamak,
3 Randevu verilen okullar için rasathane çalışanları ve araştırma görevlileri arasından görevlendirme yapılmasına yönelik düzenlemeyi sağlamak,
4 Okul randevularına ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak (okul adı, randevu tarihi, gelen kişi sayısı, etkinliğin kapsamı vb.),
5 Altı aylık ve yıllık olarak merkez müdürlüğüne faaliyet raporlarını sunmak,
6 Aylık halk günü ve ilginç (Ay-Güneş tutulması, kuyrukluyıldız geçişi vb.) gök olaylarına yönelik halkın katılım sağlayacağı etkinlikleri organize etmek,
7 Yıllık olarak etkinlik programı ve etkinlik tarihlerini belirleyerek merkez müdürlüğüne sunmak,
8 Etkinlik kapsamında gözlenecek gök cisimlerinin gözlenebilirliklerini önceden denetlemek ve gerektiğinde revize etmek,
9 Etkinlikler için görev dağılımı hazırlamak (tüm bölüm ve rasathane çalışanları arasından),
10 Etkinliklerin duyurulmasına yönelik web/basın/duyuru yazılarının hazırlanmasını sağlamak,
11 Etkinlikler için halka ikram edilecek gerekli malzemenin (çay, kahve, su, kek, poster vb. ) temin edilmesine yönelik düzenlemeyi sağlamak,
12 Etkinlik sunum yerlerini belirlemek ve gerekli hazırlık süreçlerini koordine etmek,
13 Etkinliklerde kullanılacak teleskopları belirlemek ve yerleşim düzeninin önceden ayarlanmasına yönelik düzenlemeyi sağlamak,
14 Etkinliklerde kullanılacak ses ve görüntü sisteminin kurulmasını sağlamak,
15 Yapılan her etkinlik sonrası merkez müdürlüğüne rapor vermek (etkinlik adı, gelen ziyaretçi sayısı, etkinlik teması vb.),
16 9-13 yaş arasındaki öğrencilere hitaben yapılan yaz okullarını ve gökbilim okullarını planlamak ve yürütmek,
17 Yaz okullarının ve gökbilim okullarının düzenleneceği tarih aralıklarını ve bu tarihlerde görev alacak kişileri belirlemek,
18 Yaz okullarının ve gökbilim okullarının etkinlik programını oluşturmak,
19 Yaz okullarının ve gökbilim okullarının etkinlik programını merkez müdürlüğüne sunmak,
20 Yaz okullarında ve gökbilim okullarında yapılacak etkinlikler için gerekli deney materyallerinin temin edilmesini sağlamak,
21 Deney materyallerinin düzenlenmesini veya gerektiğinde yenilerinin temin edilmesini sağlamak,
22 Yaz okullarında ve gökbilim okullarında yapılacak etkinliklerin duyurulmasına yönelik web/basın/duyurusunun hazırlanmasını sağlamak,
23 Yapılan yaz okulları ve gökbilim okullarından sonra merkez müdürlüğüne rapor sunmak,
24 Yaz okulları ve gökbilim okullarının düzenlendiği mekânın temizlenmesine yönelik düzenlemeyi sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak,
25 Eğitsel ve popüler etkinlikler kapsamında kullanılacak olan posterlerin ve yapılacak sunumların hazırlanmasını sağlamak,
26 Okul randevularında, halk günleri ve özel etkinliklerde kullanılacak tüm sunuların durumunu kontrol etmek ve gerektiğinde yenilerinin hazırlanmasını sağlamak,
27 Randevulu olarak gelen okullar için kullanılacak sunuların yaş gruplarına göre hazırlanmasını sağlamak,
28 Sunulara ilişkin bir el kılavuzu / föy oluşturmasını sağlamak,
29 Etkinliklerde kullanılan mevcut posterlerin durumunu içerik olarak kontrol etmek ve gerektiğinde yenilerinin hazırlanmasını sağlamak,
30 Posterlerin basımını organize etmek,
31 Yeni sunum ve posterlerin hazırlanması için araştırma görevlileri ve rasathane çalışanları arasından görevlendirme yapmak,
32 Rasathaneden talep edilen rasathane dışı sunum ve gözlem etkinliklerinde görev alacak personeli ve bu personelin görevlendirme şartlarını ve görevlerini belirlemek,
33 Yıllık olarak merkez müdürlüğüne yapılan etkinliklere ilişkin bir rapor sunmak.