BİRİMİN ADI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
PERSONEL Berhan Safa Azizoğlu
Üst Yönetici/Yöneticileri Merkez Müdürü/Merkez Müdür Yardımcısı

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

1 Tüm kampüsün bir kontrol listesi dahilinde günlük kontrollerini gerçekleştirmek, kaydını tutmak ve tespit edilen problemleri merkez müdürlüğüne bildirmek,
2 Merkezin tüm kayıtlı demirbaş ve araç-gereç kaydını gerçekleştirmek, düzenlemek ve takip sistemi oluşturmak,
3 Merkez gözlem verilerine dayalı yapılmış bilimsel, eğitsel ve popüler yayın ve yayın bilgilerini takip etmek ve kaydını tutmak,
4 Merkezimize ait tüm eğitsel materyallerin (sunular, posterler, broşürler, afişler, el kitapçığı, föy vb.) sınıflandırılarak arşivlemesini sağlamak,
5 Eğitsel materyal arşivine ilişkin takip sistemi oluşturmak, düzenlemek ve yürütmek,
6 Eğitsel materyal arşivine ilişkin 3 ayda bir merkez müdürlüğüne rapor (mevcut durum, yeni eklenenler, yapılmakta olanlar, gelecekte düşünülen vb.) sunmak,
7 Eğitsel materyal arşivine ilişkin ihtiyaçları belirlemek ve merkez müdürlüğüne bildirmek,
8 Basında merkez ile ilgili yer alan her türlü (yazılı, görsel, sesli) basım ve medya bilgilerini arşivlemek,
9 Gökbilim Okulu etkinliklerinde gereken sunumları, programları ve materyalleri hazır etmek,
10 Gökbilim Okulu’nda düzenlenecek olan etkinliklerde kullanılacak olan gözlem araçlarının hazırlığını sağlamak,
11 Gökbilim Okulu’nun yapıldığı lojmanının temizliğini etkinliğin öncesi ve sonrasında sağlamak,
12 Gökbilim Okulu’nu ziyaret eden kurumların adı, öğrenci sayısı gibi bilgilerinin kaydını tutmak.
13 Okul ve Grupların rasathane ziyaretinde gelen konukları karşılamak, sunu ve teleskoplarla gözlem yaptırmak ve rasathane müzesini gezdirmek,
14 Halk günü, özel etkinlikler ve okul ziyaretleri için gerekli malzemeleri kontrol etmek ve eksiklikleri merkez müdürlüğüne bildirmek,
15 Halk günü, özel etkinlikler ve okul ziyaretlerine ilişkin kayıtları (tarih, gelen kişi sayısı, etkinliğin kapsamı vb.) tutmak,
16 Eğitim amaçlı görsel (poster, sunu, kitapçık, broşür vb.) ve sesli (ses kaydı, video kaydı, animasyon vb.) eğitim materyali hazırlamak,
17 Özel gök olaylarına (Güneş Tutulması, Ay Tutulması, Meteor Yağmuru, Kuyrukluyıldız geçişi vb.) ilişkin bilgilendirici (poster, broşür, kitapçık, metin vb.) materyal hazırlamak,
18 Yıllık gök olayları takvimi hazırlamak ve web sayfasında yayınlanmak üzere merkez müdürlüğüne sunmak,
19 Okul ve Grup ziyaretlerinin tanıtımına ilişkin el kitapçığı, broşür, ilan vb. hazırlamak,
20 Kısmi zamanlı öğrencilerin halk günleri, okul ve grup ziyaretlerinde görevlendirilmesini sağlamak,
21 Okul ve grup ziyaretlerine ilişkin ihtiyaç listesi hazırlamak ve merkez müdürlüğüne iletmek,
22 6 numaralı hizmet konutunun mutfak, banyo ve WC alanların temiz tutulması ve bırakılması,
23 Üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.