Gözlem ve Değerlendirme Komisyonu Görev Tanımları

BİRİMİN ADIASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BİRİMGözlem ve Değerlendirme Komisyonu
Üst Yönetici/YöneticileriMerkez Müdürü/Merkez Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Bu komisyon merkezimizde yürütülen ve yürütülecek olan bilimsel gözlemlerin planlanması, düzenlenmesi ve takibine yönelik planlamaların yapılmasından sorumludur. Dört (4) üyeden oluşan Gözlem ve Değerlendirme Komisyonu Merkez Yönetim Kurulu’nca seçilir ve iki (2) yıllık süre ile görevlendirilir. Komisyonun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

1Gözlem taleplerinin karşılanmasına yönelik ölçütler belirlemek,
2Gözlem proje başvuru dönemlerini belirlemek ve gözlem proje çağrı duyurularını yapmak,
3Gözlem başvuruları için gözlem başvuru formları oluşturmak,
4Gözlem proje önerilerini değerlendirmek ve uygun bulunan projeler için gözlem günü tahsisi yapmak ve sonuçları duyurmak,
5Gözlem sonu raporlarını izlemek ve takip edilmesini sağlamak,
6Her gözlem dönemi için haftalık yeni gözlem gruplarını oluşturmak ve buna yönelik gerekli duyuruları (web/e-mail/pano vb.) yapmak,
7Gözlem gruplarının oluşturulmasına yönelik ilkeleri ve gözlemcilerin uyması gereken kuralları belirlemek,
8Gözlem grupları için gece gözlem sorumlularını belirlemek,
9Gözlemlere çıkacak gözlemcileri bölüm panosu, web sayfası ve e-posta aracılıyla duyurmak,
10Gözlem gruplarının durumunu takip etmek ve gerektiğinde gözlem sorumlularından rapor talep etmek,
11Merkeze gelen diğer gözlem öneri, teklif veya talepleri değerlendirmek ve karara bağlamak,
12Gözlem ve projelere ilişkin altı aylık faaliyet raporlarını (Temmuz ve Aralık ayında) merkez müdürlüğüne bildirmek,
13Gözlemlerin arşivlenmesi ile ilgili her türlü düzenlemeyi sağlamak ve Komisyon’un görevlendireceği bir elemanın sorumluluğunda yürütülmesini sağlamak,
14Gözlem projesi tahsis edilmeyen geceler için sürekli olarak (rutin) gözlenecek cisimleri belirlemek, takibini sağlamak ve sonuçların yayınlanması için bir ekip oluşturmak,
15Merkez gözlem verilerinden üretilen bilimsel yayınları takip etmek ve merkez müdürlüğüne bildirmek,
16Gözlemci konutlarının kullanımına yönelik her türlü düzenlemeyi yapmak,
17Havanın tamamen kapalı olduğu gecelerde gözlem prosedürünün işleyişini belirlemek (gözlemcilere gözlem verisi işleme ve analizi gibi konularda eğitim ve uygulamalı çalışmalar yaptırılmasına yönelik planlamalar vb),
18Merkez müdürlüğünce belirlenmiş gözlemlerle ilişkili ek görevleri yerine getirmek.