Eğitsel ve Popüler Etkinlikler Düzenleme Komisyonu Görev Tanımları

BİRİMİN ADIASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
BİRİMEğitsel ve Popüler Etkinlikler Düzenleme Komisyonu
Üst Yönetici/YöneticileriMerkez Müdürü/Merkez Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Komisyon, merkezimizde düzenlenen/düzenlenecek gökbilim okulu, halk günleri, özel etkinlikler, okul ziyaretleri, randevulu etkinlikler ve yaz okulları gibi halka açık etkinliklerin planlanmasından sorumludur. Dört (4) üyeden oluşan “Eğitsel ve Popüler Etkinlikler Düzenleme Komisyonu” Merkez Yönetim Kurulunca seçilir ve 2 yıllık süre ile görevlendirilir.

Komisyon yıllık olarak planlanan etkinlikler (halk günleri, özel etkinlikler ve yaz okulları) için yılda dört (4) kez, aylık olarak düzenlenen etkinlikler (gökbilim okulu ve okul ziyaretleri) için ise ayda bir (1) kez toplanır. Komisyonun temel görevleri aşağıda listelendiği gibidir;

1Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesine yapılan okul ziyaretlerini organize etmek,
2Ziyaret talebinde bulunan okullar için randevu oluşturulmasına yönelik düzenlemeyi sağlamak,
3Randevu verilen okullar için rasathane çalışanları ve araştırma görevlileri arasından görevlendirme yapılmasına yönelik düzenlemeyi sağlamak,
4Okul randevularına ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak (okul adı, randevu tarihi, gelen kişi sayısı, etkinliğin kapsamı vb.),
5Altı aylık ve yıllık olarak merkez müdürlüğüne faaliyet raporlarını sunmak,
6Aylık halk günü ve ilginç (Ay-Güneş tutulması, kuyrukluyıldız geçişi vb.) gök olaylarına yönelik halkın katılım sağlayacağı etkinlikleri organize etmek,
7Yıllık olarak etkinlik programı ve etkinlik tarihlerini belirleyerek merkez müdürlüğüne sunmak,
8Etkinlik kapsamında gözlenecek gök cisimlerinin gözlenebilirliklerini önceden denetlemek ve gerektiğinde revize etmek,
9Etkinlikler için görev dağılımı hazırlamak (tüm bölüm ve rasathane çalışanları arasından),
10Etkinliklerin duyurulmasına yönelik web/basın/duyuru yazılarının hazırlanmasını sağlamak,
11Etkinlikler için halka ikram edilecek gerekli malzemenin (çay, kahve, su, kek, poster vb. ) temin edilmesine yönelik düzenlemeyi sağlamak,
12Etkinlik sunum yerlerini belirlemek ve gerekli hazırlık süreçlerini koordine etmek,
13Etkinliklerde kullanılacak teleskopları belirlemek ve yerleşim düzeninin önceden ayarlanmasına yönelik düzenlemeyi sağlamak,
14Etkinliklerde kullanılacak ses ve görüntü sisteminin kurulmasını sağlamak,
15Yapılan her etkinlik sonrası merkez müdürlüğüne rapor vermek (etkinlik adı, gelen ziyaretçi sayısı, etkinlik teması vb.),
169-13 yaş arasındaki öğrencilere hitaben yapılan yaz okullarını ve gökbilim okullarını planlamak ve yürütmek,
17Yaz okullarının ve gökbilim okullarının düzenleneceği tarih aralıklarını ve bu tarihlerde görev alacak kişileri belirlemek,
18Yaz okullarının ve gökbilim okullarının etkinlik programını oluşturmak,
19Yaz okullarının ve gökbilim okullarının etkinlik programını merkez müdürlüğüne sunmak,
20Yaz okullarında ve gökbilim okullarında yapılacak etkinlikler için gerekli deney materyallerinin temin edilmesini sağlamak,
21Deney materyallerinin düzenlenmesini veya gerektiğinde yenilerinin temin edilmesini sağlamak,
22Yaz okullarında ve gökbilim okullarında yapılacak etkinliklerin duyurulmasına yönelik web/basın/duyurusunun hazırlanmasını sağlamak,
23Yapılan yaz okulları ve gökbilim okullarından sonra merkez müdürlüğüne rapor sunmak,
24Yaz okulları ve gökbilim okullarının düzenlendiği mekânın temizlenmesine yönelik düzenlemeyi sağlamak ve gerekli kontrolleri yapmak,
25Eğitsel ve popüler etkinlikler kapsamında kullanılacak olan posterlerin ve yapılacak sunumların hazırlanmasını sağlamak,
26Okul randevularında, halk günleri ve özel etkinliklerde kullanılacak tüm sunuların durumunu kontrol etmek ve gerektiğinde yenilerinin hazırlanmasını sağlamak,
27Randevulu olarak gelen okullar için kullanılacak sunuların yaş gruplarına göre hazırlanmasını sağlamak,
28Sunulara ilişkin bir el kılavuzu / föy oluşturmasını sağlamak,
29Etkinliklerde kullanılan mevcut posterlerin durumunu içerik olarak kontrol etmek ve gerektiğinde yenilerinin hazırlanmasını sağlamak,
30Posterlerin basımını organize etmek,
31Yeni sunum ve posterlerin hazırlanması için araştırma görevlileri ve rasathane çalışanları arasından görevlendirme yapmak,
32Rasathaneden talep edilen rasathane dışı sunum ve gözlem etkinliklerinde görev alacak personeli ve bu personelin görevlendirme şartlarını ve görevlerini belirlemek,
33Yıllık olarak merkez müdürlüğüne yapılan etkinliklere ilişkin bir rapor sunmak.